1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mog? by? zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysy?ane przez nasz serwer albo serwer Google.
  2. Z naszego serwera wysy?amy pliki ciasteczek wyj?tkowo. S?u?? one zapami?taniu preferowanego wygl?du stron, ustawionego przez u?ytkownikw, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu g?osowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez u?ytkownika kilkuetapowych czynno?ci (np. dodania artyku?u, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy rwnie? z ciasteczek s?u??cych dopasowaniu wy?wietlanych reklam do zainteresowa? odwiedzaj?cych witryny.
  3. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysy?anych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w ?aden sposb nie przetwarzamy.
  4. Oprcz ciasteczek wysy?anych z naszego serwera za po?rednictwem naszych witryn wysy?ane s? cookies firmy Google, ktre s?u?? dopasowaniu reklam wy?wietlanych w modu?ach Google do Twoich zainteresowa?.
  5. W ka?dym momencie mo?esz wy??czy? mo?liwo?? zapisywania wszystkich lub niektrych ciasteczek poprzez zmian? ustawie? w swojej przegl?darce internetowej.
  6. Je?eli zdecydujesz si? na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie b?dzie mo?liwe korzystanie z niektrych tre?ci tre?ci i us?ug udost?pnianych w naszych witrynach, w szczeglno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci przegl?dania stron w naszych witrynach.


Jak wy??czy? cisteczka:


Je?li korzystasz z urz?dzenia przeno?nego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj si? z opcjami dotycz?cymi ochrony prywatno?ci w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urz?dzenia.

.